Logo

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden LAC-Hoeve

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

LAC-Hoeve: de vennootschap onder firma LAC-Hoeve, gevestigd te Maarheeze aan de Hugten no. 19, alsmede haar vennoten;
Opdrachtgever: de eigenaar / bezitter / houder van het paard en/of de paarden waarmee en ten behoeve waarvan LAC-Hoeve werkzaamheden verricht, alsmede ieder andere (rechts)persoon waarmee LAC-Hoeve een overeenkomst sluit;
Paard(en): het door de opdrachtgever aangeboden dier, dieren of groepen van dieren, waarmee of ten behoeve waarvan LAC-Hoeve haar werkzaamheden verricht en / of de overeengekomen prestatie levert;
Embryotransplantatie: handelingen waarbij door een dierenarts een embryo uit de baarmoeder van een donormerrie wordt gespoeld en in de baarmoeder van een draagmerrie, verzorgd door en gestald bij de LAC-hoeve, wordt geplaatst. De handelingen van de veterinair met betrekking tot dracht en veterinaire begeleiding van merrie en veulen vallen niet onder de overeenkomst tussen opdracht geven en de LAC-hoeve;
Debiteur: degene op wiens naam de factuur van LAC-Hoeve is gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LAC-Hoeve en opdrachtgever.

2.2

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van opdrachtgever binden LAC-Hoeve niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien LAC-Hoeve schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1

Alle aanbiedingen tot het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen 111

3.2

De tussen LAC-Hoeve en opdrachtgever te sluiten overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door LAC-Hoeve schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer LAC-Hoeve met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

3.3

LAC-Hoeve heeft te allen tijde het recht om, indien een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die LAC-Hoeve heeft moeten maken om het aanbod te verstrekken, in rekening te brengen.

3.4

LAC-Hoeve heeft het recht om het sluiten van een overeenkomst, ten aanzien van een aan haar aangeboden paard te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien LAC-Hoeve van mening is dat stalling, africhting, training en/of embryotransplantatie geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft.

Artikel 4: Inhoud overeenkomst

4.1

De tussen LAC-Hoeve en opdrachtgever gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van LAC-Hoeve tot verzorging, africhting, training van het paard en/of gericht op voltooiing van het proces van embryotransplantatie. LAC-Hoeve voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. LAC-Hoeve heeft het recht bij het uitvoeren van haar werkzaamheden gebruik te maken van derden.

4.2

LAC-Hoeve kan voor veterinaire begeleiding alsmede voor noodzakelijk veterinair ingrijpen een dierenarts inschakelen. De kosten van de veterinaire behandeling komen voor rekening van opdrachtgever. Onder veterinair ingrijpen wordt medeverstaan het toedienen van voorgeschreven en/of noodzakelijke vaccinaties teneinde de gezondheid van het paard van de opdrachtgever te waarborgen, in het belang van de overig aanwezige dieren en/of te voldoen aan geldende regelgeving.

4.3

LAC-Hoeve zal ten behoeve van het paard gebruikmaken van een hoefsmid en paardentandarts. De kosten van inschakeling hiervan komen eveneens voor rekening van opdrachtgever, tenzij in overleg anders bepaald.

Artikel 5: informatieverplichting van opdrachtgever

De opdrachtgever verplicht zich bij aanbieding van het paard LAC-Hoeve te informeren over alle bijzonderheden aangaande de gezondheid van het paard, waaronder ten minste begrepen ziekten, infecties, eerdere veterinaire ingrepen, dekkingen en inseminaties. Bij aantoonbaar verzuim van voorgaande informatieverstrekking kan opdrachtgever voor vervolgschade aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging overeenkomst

6.1

De tussen LAC-Hoeve en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

ï het uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever door LAC-Hoeve zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor het paard;

ï een eenzijdige beslissing van LAC-Hoeve, indien LAC-Hoeve van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de overeenkomst zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;

ï een eenzijdige beslissing van LAC-Hoeve indien het vertrouwen tussen LAC-Hoeve en opdrachtgever op ernstige wijze is verstoord.

6.2

Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij opdrachtgever  in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden, zulks naar beoordeling van LAC-Hoeve.

Artikel 7: Tarieven en betaling

7.1

LAC-Hoeve stelt de in rekening te brengen tarieven vast volgens haar eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

7.2

Betaling van de nota van LAC-Hoeve kan contant geschieden. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum bij overschrijding waarvan administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

7.3

Indien meer nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerstvervallene.

7.4

Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant van de vordering. Voor het verzenden van een aanmaning kunnen kosten in rekening worden gebracht.

7.5

De debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen die door LAC-Hoeve in rekening worden gebracht voor de door haar verrichte werkzaamheden.

7.6

Indien de debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de debiteur naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten.

7.7

LAC-Hoeve heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van haar werkzaamheden van opdrachtgever een aanbetaling te verlangen en/of voorafgaande betaling van dierenartskosten.  LAC-Hoeve heeft het recht  om niet eerder met haar werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag van de aanbetaling / voorschotbetaling is ontvangen.

7.8

LAC-Hoeve heeft het recht om, indien opdrachtgever na ommekomst van de overeenkomst, het paard, of niet tijdig ophaalt, alle daarmee gepaard gaande kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening deze kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de (oudste) openstaande factuur.

Artikel 8: Klachten

8.1

Opdrachtgever is verplicht om de door LAC-Hoeve verrichten werkzaamheden / geleverde prestatie onverwijld te beoordelen en te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. Opdrachtgever dient binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan opdrachtgever kenbaar zijn geworden, schriftelijk aan LAC-Hoeve te berichten. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere aanspraak jegens LAC-hoeve terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid.

8.2

LAC-Hoeve heeft in geval van een klacht te allen tijde het recht om de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten of het door opdrachtgever verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze van LAC-Hoeve.

Artikel 9: risico aangeboden paarden

Alle paarden waarop de overeenkomst tussen LAC-Hoeve en de opdrachtgever ziet bevinden zich in houderschap van LAC-Hoeve voor rekening en risico van opdrachtgever. LAC-Hoeve is tot generlei vergoeding gehouden indien een paard door enige omstandigheid, welke dan ook, verloren mocht gaan en/of beschadigd mocht geraken.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Indien LAC-Hoeve op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van LAC-Hoeve in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij LAC-Hoeve ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

10.2

In geval van diergeneeskundige behandeling van het paard en/of embryotransplantatie geldt de navolgende bijzondere bepaling. Indien opdrachtgever en/of derden menen dat het resultaat van de geneeskundige behandeling en/of het proces van embryotransplantatie onvoldoende is, dienen zij op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens LAC-Hoeve, melding te maken bij de behandelend dierenarts en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan LAC-Hoeve.

10.3

De beperking van aansprakelijkheid in de hierboven genoemde artikelen is op gelijke wijze van toepassing op iedere door LAC-Hoeve ingeschakelde dierenarts , hoefsmid, paardentandarts of andere hulppersoon.

Artikel 11: Retentierecht

Opdrachtnemer heeft het recht het paard of de paarden die zij namens de opdrachtgever in haar bezit heeft onder zich te houden en de nakoming van de verplichting tot afgifte op te schorten tot voldoening van alle kosten die zij als opdrachtnemer heeft gemaakt ter uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Dit retentierecht heeft opdrachtnemer ook indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard. Het retentierecht bestaat zolang haar vorderingen op de opdrachtgever niet zijn voldaan.

Artikel 12: Bemiddeling

12.1

Opdracht tot bemiddeling aan opdrachtnemer impliceert nimmer gehoudenheid of bevoegdheid van opdrachtnemer om in of uit eigen naam of middels volmacht overeenkomsten aan te gaan voor of namens de opdrachtgever. Opdrachtnemer wordt nooit contractspartij bij een koop welke tot stand komt of is gekomen door haar bemiddeling.

12.2

Opdrachtnemer staat als bemiddelaar niet, impliciet dan wel expliciet, in voor de kwaliteit of eigenschappen van het door haar bemiddeling gekochte of verkochte paard noch voor de kredietwaardigheid van kopers of verkopers, opdrachtnemer staat nergens voor in!

12.3

De opdrachtgever tot bemiddeling vrijwaart opdrachtnemer door het verstrekken van opdracht aan laatstgenoemde voor alle aanspraken, uit welke hoofde dan ook, welke jegens opdrachtnemer wordt ingesteld als kennelijk voortvloeiende uit dier bemiddeling, zulks zowel in als buiten rechte.

12.4

Opdrachtnemer treedt te allen tijde slechts op voor één partij bij de overeenkomst, ofwel de verkopende partij, ofwel de aankopende partij en hanteert als vergoeding voor haar werkzaamheden een vast percentage van 10% exclusief BTW van de overeen te komen koopsom, te betalen door de opdrachtgever, op basis van facturatie conform deze algemene voorwaarden en de te sluiten bemiddelingsovereenkomst, tenzij schriftelijk andere afspraken omtrent de vergoeding zijn gemaakt.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1

Op alle overeenkomsten tussen LAC-Hoeve en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2

Alle geschillen zullen, tenzij door partijen anders overeengekomen, worden beslecht door middel van arbitrage, waarbij ieder der partijen één arbiter zal voordragen, welke beide arbiters tezamen een derde arbiter als voorzitter zullen kiezen, welke arbitrageprocedure zal worden uitgevoerd volgens het reglement van het Nederlands arbitrage instituut.

 

 

 

Contact